ARM-565 - 北川绘里香2017年番号 イッてはいけない

ARM-565 - 北川绘里香2017年番号 イッてはいけない

惟热来时躁不可当,寒来时颤不能已,实有秘义也。然而厥既有昼夜之殊,而热亦有阴阳之异,正未可徒泻夫火也。

或疑肾中火动,不宜重补其肾,不知肾火之动,乃肾水之衰也,水衰故火动,水旺不火静乎。龙能定惊,虎能止悸,入之补心补肾之中,使心肾交通,而神魂自定也。

 然而三焦之所以寒者,又由于胃气之虚也。 夫虫之生也,必有其故,或因饥食难化之物,渴饮寒冷之汤,以致久变为虫者有之。

肝胆逢惊则血缩,肝胆逢悸则血止,血止血缩,而气乃因之而结矣。惟其过于祛风,以耗其气,必至右身之不遂,或过用祛风以耗其血,必至左身之不遂矣。

盖祖孙不至间隔,而为子为父者,自然愉快矣。 倘不肯服,不妨以杖击之,使动怒气,而后灌之,服后必然骂詈,少顷必倦而卧,听其自醒,切不可惊动,自醒则全愈,否则止可半愈也。

我今特传一方,凡有肉攀睛拳毛倒睫者,服之无不渐愈,但不能取效神速也。 以此症心包属阴,用白虎汤以泻阳,毕竟有伤阴气,不若泻子汤,既泻其阳,而又无损其阴之为愈也。

Leave a Reply