usdt合约地址

usdt合约地址

至其晚间之觉热,则显为血虚之象。 宜治以大剂温补脾胃之药,俾脾胃健旺自能消化饮食,不复作吐作泻,久之则中焦气化舒畅,周身血脉贯通,余病自愈。

若即其见轻时而早为之诊脉服药,原可免后此之昏沉,乃因翌日相延稍晚,竟使病势危至极点,后幸用药得宜,犹能挽回,然亦险矣。萸肉最善敛汗,是以萸肉亦能治之。

证候未病之先恒觉头疼,时常眩晕。病因饭后头面有汗,忽隔窗纱透入凉风,其汗遂闭,因得斯证。

 病因商务劳心,又兼连日与友宴饮,遂得斯证。 惟重用萸肉以酸敛防其疏泄,借以杜塞元气上脱之路,而元气即可不脱矣。

拟用白虎加人参汤,更辅以滋补真阴之品,庶可治愈。或问《伤寒论》用白虎汤之方定例,汗吐下后加人参,渴者加人参。

病因因操劳过度,遂得胁下作疼病。 效果将药连服八剂,腿疼大见轻减,可扶杖行步,脉象已调和无病,心中微觉发热,俾停服汤药,每日用生怀山药细末七八钱许,煮作茶汤,送服青娥丸三钱,或一次或两次皆可,后服至月余,两腿分毫不疼,步履如常人矣。

Leave a Reply